crudeltà

crudeltà

bontà, umanità, mitezza, pietà, compassione, dolcezza, indulgenza