entusiasta

entusiasta

freddo, frigido, indifferente