funereo

funereo

lieto, giocondo, gaio, scherzoso