torbido

torbido

limpido, chiaro, pulito (anche Fig.)