smodato

smodato

moderato, limitato, esiguo, modesto