sciapo

sciapo

salato, saporito, saporoso, gustoso